Menu
Your Cart

Política d'ús del logo La SCAF

Article 1.

Dins l’àmbit de “Societat Catalana d’Advocats de Família”, amb domicili a Barcelona, carrer Roger de Llúria, 77-79, 2n 1a., que ostenta entre les seves finalitats la de fomentar l’estudi i difondre el coneixement de la legislació, jurisprudència i doctrina en matèria de Dret de Família en el sentit més ampli de l'expressió, així com la seva evolució; tot incloent totes aquelles branques del Dret que tinguin incidència en la família o en les altres formes de convivència o relacions familiars i, expressament, en les matèries regulades pel Dret Català, s’ha creat la marca mixta que es reprodueix a l’Annex número 1, en endavant la Marca, consistent en una denominació i un distintiu gràfic, la qual podrà ser utilitzada, en els termes i condicions d’aquest Normes d’ús, com a distintiu professional dels serveis prestats pels socis/sòcies que, reunint les característiques especificades en aquest Normes d’ús, compleixin tots els requisits que exigeixin tant el Normes d’ús com la Llei de marques vigent.

Mitjançant l’aprovació de les presents Normes d’ús, la Societat Catalana d’Advocats de Família desplega la previsió de crear per als advocats/des socis/sòcies un signe distintiu amb la finalitat de millorar i reforçar la seva identitat davant d’altres professionals.

Article 2.

1. La titularitat de la Marca correspon a la “Societat Catalana d’Advocats de Família” i serà usada pels seus socis/sòcies en la manera i condicions fixades en aquestes Normes d’ús.

2. L'òrgan autoritzat per vetllar de la marca serà la Junta.

3. La Marca SCAF ha estat inscrita el 30 de maig de 2017 com marca nacional a la Oficina Espanyola de Patents i Marques, a la classe 41 de la Classificació de Niça i a les classes 26.04.02 26.04.02 27.05.24 27.05.24 29.01.07 29.01.07 de la Classificació de Viena, reivindicant el dret d’ús en exclusiva:

http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/consultaExterna.xhtml?numExp=18tnwj4xurfh0v6z5spw5o8l4rxdyso1hxhqtx9t2omnckqrmr8f3jrs7b806df9xm9oz5gzgdzvr89asrf7bzrz2t8bxxrr0m6l

Article 3.

1. La Marca s’aplicarà als serveis i productes que s’indiquen a l’article 2.1 d’aquest Normes d’ús, els quals hauran de ser prestats directament per aquelles persones físiques que siguin socis/sòcies inscrits a la Societat Catalana d’Advocats de Família

2. Quan la persona autoritzada perdi la seva condició de soci/sòcia, el dret d’ús quedarà automàticament revocat.

Article 4.

Condicions d’ús de la Marca:

1. L’ús de la Marca és voluntari.

2. Les dimensions de la Marca són lliures. No obstant això, aquestes podran ampliar- se o reduir-se, sempre que conservin les proporcions originals per adaptar-les a les necessitats dels socis/sòcies, però mai de forma parcial. La impressió es podrà fer en tinta de color vermell o negra.

3. L’ús de la Marca exigirà fer constar el nom i cognoms, el número de soci/sòcia de la SCAF així com el domicili professional.

4. La Marca podrà ser utilitzada conjuntament amb la capçalera o el logotip propi dels socis/sòcies.

Article 5.

La utilització de la Marca per part dels socis/sòcies de la Societat Catalana d’Advocats de Família es troba subjecta a les següents limitacions:

1. La Marca no podrà ser utilitzada en la publicitat o documents emesos pel soci/sòcia relacionats amb activitats diferents de l’exercici professional de l’advocacia.

2. La Marca no podrà ser combinada amb cap altre logotip o imatge, de tal manera que pogués crear un tercer logotip o marca.

3. La Marca no podrà ser eliminada, distorsionada o alterada en qualsevol dels seus elements per part dels socis/sòcies.

Mesures de control

Article 6.

1. La Junta de la Societat Catalana d’Advocats de Família controlarà l’ús de la marca, que podrà delegar en un dels seus membres aquesta tasca.

2. L’àmbit de competència de control de la marca estarà determinat per raó del servei prestat per part dels socis/sòcies que utilitzin la Marca, en el seu àmbit professional.

3. La tasca de control consistirà en aplicar els preceptes d’aquestes Normes d’ús i de la Llei de marques, vetllant pel seu compliment, per a la qual cosa exercirà les funcions de control necessàries, especialment, la inspecció directa sense previ avís, a través de les persones que designi, dels suports d'utilització de la Marca per les persones autoritzades, i l’obtenció de proves documentals. Aquestes seran analitzades convenientment per la Junta, que realitzarà en cada cas, l’informe oportú.

4. En els casos de silenci o negativa per part de la persona autoritzada a facilitar les proves documentals esmentades, la Societat Catalana d’Advocats de Família es reserva el dret de revocar el dret a utilitzar la Marca, així com a exercitar les accions disciplinàries o judicials corresponents.

Registres d’usuaris de la Marca

Article 7.

La Societat Catalana d’Advocats de Família disposarà d'un Registre d'usuaris/es autoritzats que coincideix amb el Registre de socis/sòcies.

Article 8.

Són obligacions dels usuaris/es autoritzats:

1. El fet d'haver de sotmetre’s a les inspeccions que es portin a terme sense previ avís, cedint proves documentals si així se'ls requereix.

2. No fer un ús indegut o fraudulent de la Marca, assumint els danys i perjudicis que una utilització incorrecta de la Marca pugui ocasionar tant a la Societat Catalana d’Advocats de Família com a tercers.

3. Comunicar al titular de la Marca (la Societat Catalana d’Advocats de Família), en un termini màxim de quinze dies, tot coneixement que tinguin sobre violacions del dret de la marca.

4. No cedir o sub-llicenciar en tot o en part els drets que l’autorització els atorga, excepció feta que el titular de la Marca (la Societat Catalana d’Advocats de Família) ho autoritzi expressament per escrit.

Article 9.

La cancel·lació de l’autorització es produirà per renúncia de l’autoritzat, i per revocació comunicada per la Junta de Societat Catalana d’Advocats de Família amb motiu de l’incompliment per part d’aquest de les obligacions contretes en el moment de la seva inscripció, així com de qualsevol vulneració de les normes d’aquest Normes d’ús o de la normativa col·legial aplicable.

Sancions

Article 10.

1.- El règim sancionador en matèria d’utilització de la Marca es regirà per les normes contingudes en els estatuts de la Societat, amb les especialitats establertes en aquest Normes d’ús.

2.- La Junta de la Societat Catalana d’Advocats de Família és l’òrgan competent per iniciar i instruir els expedients sancionadors derivats d’aquestes infraccions i per determinar una proposta de resolució d’aquests expedients.

3.- Constitueix una infracció lleu:

La realització d’un acte contrari a la normativa aplicable i a les limitacions de l’article 5è d’aquest Normes d’ús, quan aquest acte no tingui una particular transcendència motivada per la seva difusió o per altres circumstàncies.

No obstant això, la Junta podrà no sancionar la infracció quan l’advocat hagi cessat immediatament en la seva realització tan aviat com hagi rebut el requeriment de cessació.

4.- Constitueixen infraccions greus:

a) La realització d’un acte contrari a la normativa aplicable i a les limitacions de l’article 5è d’aquestes Normes d’ús, quan aquest acte tingui una particular transcendència motivada per la seva difusió o per altres circumstàncies.

b) La persistència en la realització d’un acte que constitueixi una infracció lleu, malgrat el requeriment de la seva cessació.

c) La reincidència en un acte que constitueixi una infracció lleu.

5.- Constitueixen infraccions molt greus:

a) La persistència en la realització d’un acte que constitueixi una infracció greu, malgrat el requeriment de la seva cessació.

b) La reincidència en un acte que constitueixi una infracció greu.

Tanmateix, l’incompliment del present Normes d’ús per part de la persona autoritzada, així com l’incompliment de les possibles modificacions que es realitzin, comportarà la revocació immediata de l’autorització atorgada per utilitzar la Marca, sense que l’usuari pugui exigir cap compensació al titular de la marca.

Accions derivades del registre de la Marca.

Article 11.

Només la Societat catalana d’advocats de Família, està legitimada per exercir les accions legals derivades del Registre de la Marca, bé per iniciativa pròpia, bé a instància dels socis/sòcies, contra tots aquells que infringeixin els drets de la Marca.

Modificacions del Normes d’ús

Article 12.

Qualsevol proposta o modificació que afecti el contingut del present Normes d’ús s’ha de notificar als socis, per tal que siguin conscients d’aquesta a l’hora d’aplicar-ne les modificacions en l’ús de la Marca als seus productes. En cas que la modificació no sigui acceptada per alguna de les persones usuàries, l’autorització inicialment concedida podrà ser revocada.