Menu
Your Cart

Estatuts de la Societat Catalana d'Advocat de Famìlia

ESTATUTS DE LA SOCIETAT CATALANA

D'ADVOCATS DE FAMÍLIA

ARTICLE PRIMER.- DENOMINACIÓ.

La Societat Catalana d'Advocats de Familia és una associació sense ànim de lucre, que es regirà sota la Llei 4/2008, de 26 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones juridiques, per les disposicions reglamentàries dictades en desplegament d'aquella Llei i per aquests Estatuts.

ARTICLE SEGON.- DOMICILI.

S'estableix el domicili principal de la Societat a Barcelona, carrer Roger de Llúria, 77-79, 2n 1a.

La Junta Directiva de la Societat podrà determinar la obertura de delegacions a qualsevot punt de Catalunya que calgui per tal dur a terme les seves funcions.

ARTICLE TERCER.- DURACIÓ.

La Societat es constitueix per temps indefinit.

ARTICLE QUART.- AMBIT TERRITORIAL.

La Societat desenvoluparà llurs activitats principalment al territori de Catalunya.

ARTICLE CINQUÈ.- OBJECTE I FINALITATS DE LA SOCIETAT.

Són finalitats de la Societat:

5.1 Fomentar l'estudi i difondre el coneixement de la legislació, jurisprudència i doctrina en matèria de Dret de Familia en el sentit més ampli de l'expressió, aixi com la seva evolució; tot incloent totes aquelles branques del Dret que tinguin incidència en la família o en les altres formes de convivència o relacions familiars i, expressament, en les matèries regulades pel Dret Català.

5.2 Millorar la formació dels advocats en Dret de Família.

5.3 Promoure reformes en qüestions de Dret de Família.

5.4 Canalitzar la opinió dels associats i manifestar-la en publicacions i tota mena de fòrums.

5.5 Fomentar la pràctica dels arbitratges de dret privat i designar els compromissaris segons el Reglament que s'elabori i aprovi per l'Assemblea General i es protocolitzi de manera legal.

5.6 Establir publicacions periòdiques o no per tal de promoure I informar sobre aspectes relatius al Dret de Familia i especialment el català.

ARTICLE SISÈ.- DELS SOCIS.

6.1 Podran ser socis, o bé associats, tots els advocats en modalitat exercent o no exercent, que estlguin inscrits en un Col·legi d’Advocats i que tinguin interès en l'objecte i finalitats de la Societat.

6.2 Adquisició de la condició de soci. La condició de soci s'assolirà mitjançant sol·licitud del propi interessat en què hi farà constar el seu desig de pertànyer a la Societat, i comprometre's a fer el pagament de les quotes que estableixi l’Assemblea General, i respectar les normes que regulen la Societat.

La sol·licitud s'adreçarà a la Junta Directiva que decidirà per majoria de vots presents o representats.

6.3 Pèrdua de la condició de soci. Els socis perdran el dret de ser-ne en els casos següents:

a) Per voluntat pròpia mitjançant escrit adreçat al President de la Junta Directiva.

b) Per haver perdut la seva condició de col·legiat en un Col·legi d'Advocats o Corporació professional per quaisevol motiu que es produeixi. No obstant, podran mantenir la condició de socis, els associats que hagin perdut la seva condició de col·legiat amb motiu de la seva jubilació.

c) Per decisió majoritària de la Junta Directiva, a petició de qualsevol dels seus membres quan s’entengui que ha procedit en contra o bé per finalitats dlferents a aquelles establerte:s en els presents Estatuts, o bé per incompliment de les obligacions que els imposen aquests Estatuts, prèvia tramitació d'expedient. Aquesta resolució serà susceptible de recurs davant l'Assemblea General.

ARTICLE SETÈ.- DRETS DELS SOCIS

Els socis, sempre que estiguin al corrent de pagament de les quotes, gaudiran dels següents drets:

7.1 Assistir a les AssembLees Generals i participar-hi amb veu i vot.

7.2 Esdevenir electors i elegibles per qualsevol dels càrrecs de la Junta Directiva.

7.3 Participar en totes les activitats que fomenti la Societat.

7.4 Gaudir de tots els béns i instal·lacions de la Societat.

ARTICLE VUITÈ.- OBLIGACIONS DELS SOCIS.

Són obligacions dels socis:

8.1 Notificar qualsevol canvi de domicili que es produeixi.

8.2 Complir els acords adoptats pels òrgans de govern, segons les previsions establertes als Estatuts.

8.3 Satisfer les quotes establertes.

8.4 Exercir els encàrrecs o càrrecs que els haguessin encomanat o pels que haguessin estat designats o nomenats per l'Assemblea General o la Junta Directiva.

8.5 Actuar en tot moment amb total correcció i lleialtat vers els altres associats, i no fer cap activitat que pogués anar en contra de les finalitats de la Societat.

ARTICLE NOVÈ.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT.

Els òrgans de la Societat seran l'Assemblea General i la Junta Directiva.

ARTICLE DESÈ.- L’ASSEMBLEA GENERAL.

10.1 L'Assemblea General és l'òrgan de la Societat: estarà formada pels associats i adoptarà llurs acords a través de la votació majoritària dels associats presents o representats. Una mateixa persona no podrà representar a més de cinc socis.

10.2 Competència. Seran competàncies exclusives de l'Assemblea General, i que no es podran delegar, les següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de la Societat i aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.

d) Acordar la dissolució de la Societat.

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separa-se'n.

f) Aprovar el reglament de règim interior.

g) Resoldre el recurs contra la resolució que acordi la baixa forçosa dels socis.

10.3 Convocatòria. L'Assemblea General serà convocada amb caràcter d'Ordinària, obligatòriament, corn a minim una vegada a l'any dins dels sis primers mesos de cada exercici per aprovar els comptes i pressupostos de la Societat.

A més, d'acord amb l'article 322-3 del Codi Civil de Catalunya, també es podrà convocar en qualsevol moment, amb caràcter d'Extraordinària, quan així ho decideixi la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciti un 10% dels associats.

La convocatòria de l'Assemblea es farà amb trenta dies d'anticipació a la seva celebració, i es notificarà amb aquesta anticipació a tots els associats, a qui es remetrà la comunicació, via correu electrònic a l'adreça que hagin facilitat per rebre la correspondència de l’SCAF. També es publicarà a la pàgina web corporativa de I'SCAF.

10.4 Quòrum. L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda si a la primera convocatòria acudeixen entre presents i representats més del 50% dels associats.

En segona convocatòria, hi haurà quòrum qualsevol que sigui el nombre d'associats assistents presents o representats. Entre la primera i la segona convocatòries hi haurà un minim cle quinze minuts de diferèncja. Qualsevol associat podrà fer-se representar a l'Assemblea General per un altre associatr fent-ho saber al secretari de l'Assemblea abans de la celebració. Exclusivament podran assistir a les Assemblees Generals els associats que estiguin al corrent de pagament de les quotes amb la particularitat que la junta Directiva podrà permetre l'assistència, sense vot, a persones alienes a la Societat, la presència de les quals interessi en relació als temes de debat de la jornada.

10.5 Cap associat podrà representar a l'Assemblea General a més de cinc socis no presents.

10.6 Celebració. L'Assemblea General es podrà celebrar a qualsevol punt de la ciutat en què hi tingui la seva seu la Societat. No obstant això, l'Assemblea General es podrà aplegar a qualsevol altre localitat del territori català previ acord de la Junta Directiva.

10.7 Vot. Tindran dret de vot tots aquells associats que estiguin al corrent de pagament de les seves quotes, exceptuant tot allò que s'estableix a l'article 11è d'aquests Estatuts. Cada associat tindrà un vot.

10.8 Acords. Els acords es prendran per majorla de vots presents o representats, exceptuant els acords sobre dissolució de la Societat o modificació dels Estatuts que requeriran la majoria reforçada de les tres cinquenes parts del nombre total d'associats amb dret a vot.

ARTICLE ONZÈ.- LA JUNTA DIRECTIVA.

La Junta Directiva és l'òrgan al qual correspon la gestió i representació de la Societat en totes aquelles matàries que no formin part de l'exclusiva competència de l'Assemblea General.

La Junta Directiva estarà formada per un President, dos Vice-presidents, un Secretari, un Tresorer i un mínim de cinc Vocals.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà a través d'una votació dels associats admesos amb una antiguitat d'un any i trobant-se al corrent en el compliment de les seves obligacions el dia de la data de la convocatària per l'Assemblea que haurà de triar llurs membres.

El manament dels membres de la Junta Directiva serà de quatre anys, essent renovats per meitats i podent ésser indefinidament reelegits. De manera excepcional, la primera Junta que es triï es renovarà per meitat als dos anys, i es determinarà a través d'un sorteig aquells dels càrrecs que hagin de ser renovats, a no ser que es tracti d'una dimissió o decisió de cessament del membre de la Junta.

Els càrrecs corresponents dins la Junta Directiva s'elegiran dins del seu si per majoria simple de vots.

La Junta Directiva reunirà amb una freqüència mínima de quatre vegades l'any, en cadascun dels trimestres naturals de l'exercici i cada vegada que ho consideri el seu President o bé que ho demanin una representació del 25% de la Junta.

Els acords es prendran per majoria de vots dels membres presents o representats, i decidirà, en cas d'igualar, el vot del President.

ARTICLE DOTZÈ.- FUNCIONS DEL PRESIDENT.

Correspon al President de la Junta Directiva:

a) Convocar i presidir les Assemblees Generals i les sessions de la Junta Directiva, i dirigir el seu desenvolupament i els debats.

b) Confeccionar, en relació a les propostes que se li forrmulin per part de la Junta Directiva, l’ordre del dia de les sessions.

c) Assegurar el compliment dels acords adoptats pels òrgans col·legiats de la Societat.

d) Representar a la Societat en judici i fora d'ell. Els Vice-presidents, o aquell d'ells que es designi, tindran les mateixes funcions que el President en cas d'absència, de malaltia, d'incapacitat o de defunció.

ARTICLE DOTZÈ BIS.- EL SENAT.

12.bis.1. El Senat és l'òrgan consultiu de la SCAF i el garant de la seva continuïtat.

La seva funció consultiva estarà a disposició tant de la Junta Directiva com de l'Assemblea General i elaborarà els dictàmens que aquestes dues institucions li puguin demanar. Aixi mateix farà un informe anual sobre la evolució del Dret de Familia.

En la seva funció de garant de la SCAF, assumirà les funcions de la Junta Directiva si, malgrat l'aplicació dels Estatuts es donés el supòsit de "vacatio" de la Junta Directiva.

12.bis.2. Constituiran de forma voluntària el Senat tots els socis de la SCAF que hagin estat Presidents de la entltat, sempre i quan continuïn sent socis.

12.bis.3. La presidèncla del Senat serà anual i rotativa entre tots els seus membres, segons l'ordre en que van ostentar el càrrec i serà el Primer President el membre que hagi estat el President més antic de entre els components del Senat.

ARTICLE TRETZÈ.- FUNCIONS DEL SECRETARI.

Són funcions del Secretari de la Societat:

a) Aixecar acta de les sessions de l'Assemblea General i donar fe dels acords pactats, així com de les reunions de la Junta Directiva.

b) Fer-se càrrec de la Secretaria així com de la correspondència.

c) Lliurar, amb el vist-i-plau del President, les certificacions que s'escaiguin.

d) Ajudar el President en la redacció de la memòria per tal de sotmetre-la a la consideració de la Junta Directiva i a la posterior aprovació de l'Assemblea General.

e) Conservar els Ilibres, correspondència i altres documents de la Societat. Qualsevol dels Vice-Presidents substituirà al Secretari en les funcions anteriors en cas d'absència, de malaltia, d'incapacitat o de defunció.

ARTICLE CATORZÈ.- FUNCIONS DEL TRESORER.

És competència del Tresorer el desenvolupament les següents funcions:

a) Recaptar les quotes i altres quantltats que es deguin a l'Associació aixi com fer efectives les factures que la Societat degui amb el vist-i-plau del President.

b) Fer-se càrrec de la comptabilitat de Societat.

c) Portar al dia el Ilibre de caixa. Presentar amb el Secretari els Ingressos i despeses en totes les reunions que celebri la Junta Directiva, aixi com col·laborar en la redacció de la memòria i pressupostos anuals.

d) Intervenir i prendre raó de tots els ingressos i pagaments que s’hagin de fer i demés documents comptables.

ARTICLE QUINZÈ.- RÈGIM ECONÒMIC.

La Societat Catalana d'Advocats de Família, està mancada de patrimoni fundacional.

El pressupost anual anirà en consonància amb el programa d'activitats aprovat per l'Assemblea i amb els recursos econòmics que la Societat disposi a cada moment,

ARTICLE SETZÈ.- RECURSOS ECONÒMICS.

Els recursos econòmics de la Societat estaran formats per:

a) L'import de les quotes ordinàries i extraordinàries que satisfacin els socis.

b) El producte dels rendiments de llurs béns i activitats.

c) Tot allò que percebi en concepte d'herència, donació o llegat.

d) L'import de les subvencions que concedeixin organismes públics o privats.

ARTICLE DISSETÈ.- DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT.

La Societat es dissoldrà:

a) Per resolució judicial ferma.

b) Per voluntat dels socis manifestada en Assemblea General, amb el vot favorable de les tres cinquenes parts dels associats presents o representats.

c) Per la realització del fi per al qual es va constituir o la impossibilitat d'assolir-lo.

d) Per la baixa dels associats de manera que quedin reduïts a menys de tres.

ARTICLE DIVUITÈ.- DESTINACIÓ DEL PATRIMONI EN CAS DE DISSOLUCIÓ.

En cas de dissolució, s'establirà una comissió liquidadora, i una vegada satisfets els deutes de la Societat, el líquid restant es destinarà a qualsevol institució benèfica que decideixi l'Assemblea en el moment de dissolució.

DILIGÈNCIA FINAL:

Els presents Estatuts es corresponen amb els aprovats per les Assemblees Generals celebrades el 19 de maig de 2017 a Palma de Mallorca i, el 25 d’octubre de 2019, a Barcelona.