Menu
Your Cart

Reglament Electoral

El present Reglament regula el procediment electoral per a la renovació dels membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF), d’acord amb el que s’estableix als Estatuts de la Societat.

Article 1.- Convocatòria electoral.-

1.- La Junta Directiva convocarà l’Assemblea General en sessió extraordinària per a celebrar eleccions i proveir els càrrecs de la mateixa de forma ordinària, quan expiri el mandat per al qual van ser elegits. La Junta Directiva es renovarà per meitat, cada dos anys, podent ser els seus membres indefinidament reelegits, d’acord amb el que s’estableix a l’article 11 dels Estatuts.

2.- A la convocatòria s’especificarà el nombre de càrrecs vacants o a renovar a elegir i el calendari electoral, on constaran les dates i terminis de:

2.1.- Presentació de candidatures.

2.2.- Estudi i proclamació, en el seu cas, de les mateixes.

2.3.- Divulgació de les candidatures proclamades i impugnacions.

2.4.- Resolució de les impugnacions.

2.5.- Votació; que coincidirà amb el dia de la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària a la que fa referència l’article 10 dels Estatuts de l’SCAF.

2.6.- Impugnacions.

2.7.- Resolució de les impugnacions i proclamació de candidatures electes.

3.- A la convocatòria s’especificaran, com a punts de l’ordre del dia, els següents:

3.1.- Constitució de la Mesa Electoral.

3.2.- Votació.

4.- La convocatòria s’efectuarà amb una antelació mínima de trenta dies naturals abans de la data de celebració de les eleccions i coincidirà amb la convocatòria de l’Assemblea General anual.

5.- La convocatòria es notificarà mitjançant la publicació a la pàgina web corporativa i també es trametrà correu electrònic a tots els socis a l’adreça electrònica que hagin facilitat per a rebre la correspondència de l’SCAF.

6.- Durant el període electoral, els membres sortints de la Junta Directiva que no es presentin a la reelecció continuaran exercint les seves funcions fins a la proclamació dels nous càrrecs electes.

Article 2.- Cens electoral.-

1.- Seran electors tots els associats admesos amb una antiguitat d’un any i trobant-se al corrent en el compliment de les seves obligacions el dia de la data de la convocatòria per l’Assemblea que haurà de triar llurs membres.

2.- El cens electoral estarà, des de l’endemà de l’acord de convocatòria, a disposició dels socis candidats al domicili social de l’SCAF.

Article 3.- Candidats.-

1.- Podran ser candidats tots els associats admesos amb una antiguitat d’un any i trobant-se al corrent en el compliment de les seves obligacions el dia de la data de la convocatòria per l’Assemblea que haurà de triar llurs membres.

2.- Cada candidat presentarà la seva candidatura a la seu social de l’SCAF fins a vint dies naturals anteriors a la data de celebració de les eleccions; candidatura que estarà signada per la persona candidata, amb indicació del seu número de DNI i de soci de l’SCAF.

3.- La presentació de candidatura per algun membre de la Junta Directiva comportarà el seu cessament com a tal.

4.- Dins dels cinc dies naturals posteriors al de finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta Directiva proclamarà el nom dels candidats que reuneixen els requisits establerts.

5.- Si el nombre de candidats proclamats coincideixi amb el nombre de càrrecs vacants o a renovar, la Junta Directiva desconvocarà les eleccions i declararà electes els candidats que s’hagin proclamat.

Article 4.- Mesa Electoral.-

1.- La Mesa Electoral estarà integrada pels dos membres més antics de l’SCAF presents a l’Assemblea que no es presentin a les eleccions i pel membre més antic de la Junta Directiva que no es presenti a les eleccions, que exercirà les funcions de Secretari de la Mesa.

2.- Són funcions de la Mesa Electoral:

2.1.- Comprovar la identitat dels votants.

2.2.- Recollir les paperetes de vot i introduir-les a l’urna, que haurà d’estar tancada.

2.3.- Redactar, mitjançant el Secretari, l’acta corresponent on constarà el nombre d’electors, vots vàlids emesos, vots nuls, el resultat de la votació i les incidències que s’haguessin produït.

2.4.- Resoldre les impugnacions que s’hagin pogut produir.

2.5.- Proclamar els candidats que hagin obtingut més vots.

Article 5.- Votació i proclamació dels candidats electes.-

1.- El nom de tots els candidats proclamats constaran en una papereta.

2.- Cada soci podrà elegir, com a màxim, el nombre de persones que es correspongui a les places vacants o a renovar; essent nul·les les paperetes que continguin més opcions. A més de fer-ho en el seu propi nom, cada soci podrà votar, en nom de, com a màxim, cinc socis amb dret a vot que, prèviament i en el document de delegació elaborat per la Junta Directiva a tal efecte que s’adjuntarà a la convocatòria, li hagin delegat el seu vot.

3.- Finalitzat l’escrutini i resoltes les impugnacions si s’han produït, quedaran proclamats com a electes els candidats que hagin obtingut més vots.

Article 6.- Distribució dels càrrecs dels membres de la Junta Directiva.-

D’acord amb el que estableix l’article 11 dels Estatuts, els càrrecs corresponents dins la Junta Directiva s’elegiran dins del seu si per majoria simple de vots.

Disposició Final.-

El present Reglament es publicarà a la pàgina web de la SCAF juntament amb la convocatòria de l’Assemblea i entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació.