Menu
Your Cart

Assemblea General Ordinària 2023

Benvolguts amics i companys,

D’acord amb el que estableixen els arts. 322-3 i 322-4 del Codi Civil de Catalunya i l’apartant tercer del article 10 dels nostres Estatuts, mitjançant la present es convoca a tots els socis a l’Assemblea General ORDINÀRIA de la Societat, a celebrar el divendres 19 de maig de 2023, a les 12:30 h en 1a convocatòria i a les 12:45 h en 2a convocatòria, a l’Hotel Gran Ultònia (Gran Via de Jaume I, núm. 22 de Girona); amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior, celebrada a Barcelona el dia 29 d’abril de 2022.

2.- Memòria de la Sra. Presidenta sobre l’activitat de la Societat de maig de 2022 a abril de 2023. [PDF]

3.- Canvi de seu social. Modificació de l’art. 2n dels Estatuts

4.- Projecte d’activitats per la resta d’aquest any 2023 i primers mesos de 2024. [PDF]

5.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels Comptes de l’any 2022. [PDF]

6.- Lectura i aprovació, si s’escau, del Pressupost d’aquest any 2023. [PDF]

7.- Proposta d’incrementar la quota de soci a 130 €/any a partir de 2024 inclòs.

8.- Precs i preguntes.

NOTA: Recordem a tots els associats amb dret a vot que no puguin assistir a l’Assemblea, la possibilitat de conferir la representació i delegar el vot a un altre membre, i que ho poden fer mitjançant el document annex. Recordem també que, a més de fer-ho en nom propi, cada soci podrà votar, com a màxim, en nom d’altres cinc socis amb dret a vot.

Salutacions cordials de la teva amiga i companya,M. Mercè Mira i Cortadellas
Presidenta de la Societat Catalana d’Advocats de Família