Article d'Alfons Catena Oliva, advocat i soci de la SCAF

Arran de les reformes legals introduides a nivel espanyol per la Llei 8/2021, de 2 de juny per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica i a nivell de Catalunya pel Decret-Llei 19/2021, de 31 d’agost d’adaptació del Codi Civil, s’ha manifestat de forma rellevant la necessitat de respectar la  dignitat inherent de les persones i que es tradueix en el respecte a la seva autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les seves pròpies decisions 

Això es tradueix a efectes pràctics que qualsevol persona, major d’edat, en previsió de necessitat de suport legal per a la presa de decisions pugui nomenar una o més persones, en escriptura pública que exerceixin la seva assistència  i evitar així que els seus familiars més propers hagin d’acudir a la Justícia perquè es nomeni un assistent (a la resta d’Espanya, un curador) 

Aquesta escriptura pública també pot preveure que el designat pugui exercir l’assistència en els aspectes personals tals i com consentir tractaments mèdics o ingressos en residències especialitzades. 

Aquesta escriptura és coneguda com a poder preventiu i és una eina molt útil perquè les persones grans (i no tan grans) puguin planificar adequadament els seus darrers anys de vida i evita la judicialització de l’assumpte estalviant costos, temps i molèsties per a la persona gran i els seus familiars més propers.

Per això, és important que la persona gran tingui gran cura a l’hora de triar la persona designada – normalment, el cònjuge o els fills-  i que ho faci amb transparència dels altres membres de la família, no només per a evitar suspicàcies sinó també per a evitar abusos que pugui cometre l’assistent designat que a priori no será fiscalitzat judicialment.

També és important que la persona gran estableixi mesures de control per  a garantir els seus drets, el respecte a la seva voluntat i preferències i que no tinguin lloc ni abusos ni conflictes d ‘ interessos.

El poder preventiu s’inscriurà al Registre Civil del lloc de naixement de la persona gran i al Registre competent del Departament de Justícia i permetrà al Jutge, en cas que es posi en marxa un procés de mesures de suport, conèixer si la persona gran ja havia designat un assistent de la seva confiança i deixar sense efecte el procediment i el nomenament d’un assistent designat judicialment. 

Per això, a la vista de la trascendència legal de la signatura d’un poder preventiu, cal posar en valor la figura de l’Advocat i l’Advocada de família qui podrà assessorar la persona gran  després de mantenir la visita corresponent al despatx sobre quina és la persona més adequada per a exercir l’assistència i aconsellar, si escau, sobre les mesures de control a preveure en el poder a signar, posteriorment, davant Notari.