Menu
Your Cart

Bases de la Primera Edició del Premi Jurídic Vega Sala sobre dret de família

1.- Francesc Vega Sala jurista i advocat. 

El Lletrat Francesc Vega Sala, és membre fundador de la SCAF i actual President d’honor, va ser advocat inscrit a tots els Il·lustres Col·legis d’advocats de Catalunya, Professor a diverses Universitats, Director de la Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, un dels fundadors de la Asociación Española de Abogados de Família i és un exemple pels companys i companyes que es dediquen professionalment a l’advocacia de Família, de la qual és un dels principals representants des d’una perspectiva de l’advocacia moderna, aquesta tasca ha estat reconeguda amb diversos guardons, com el reconeixement a l’any 2019 pel Consell de l'Advocacia Catalana per la seva rellevant trajectòria personal i professional en la defensa i l’impuls del dret de família a Catalunya, i a l’any 2020 en ser-li concedida pel Ministeri de Justícia la Creu d’Honor de la Ordre de Sant Raimon de Penyafort per la seva aportació a l'estudi i desenvolupament del Dret. 

Va descobrir als 39 anys la professió d'Advocat, a la qual va arribar indirectament, en no aprovar l'examen de dibuix per accedir a la carrera d'arquitectura i matricular-se en la Facultat de Dret per donar satisfacció als seus pares, al mateix temps que es llicenciava en Filosofia i Lletres per donar-se satisfacció a ell mateix, el que li va permetre conèixer personatges del Grup de Barcelona com Jordi Folch, Carlos Barral, entre d’altres 

El seu primer treball Jurídic va ser a l’organització del Primer Congrés Internacional de Dret Comparat al Marc de l’Associació Internacional de Dret Comparat, que es va fer a Barcelona l'any 1956, i com els va agradar la seva tasca, li van anomenar Vicesecretari de l’institut de Dret Comparat, que depenia del Consell Superior d’Investigacions Científiques. Després va passar a treballar a la Facultat Internacional d'ensenyament del dret comparat, que tenia la seu a Estrasburg, ambdues institucions estaven dirigides per Felipe de Solà i Cañizares (Barcelona, 28 de novembre de 1905 - Estrasburg, 30 d'abril de 1965), que fou un advocat i polític, diputat a les Corts durant la Segona República, col·laborar a aquestes institucions va fer que aprofundís al coneixement del dret comparat europeu i la pràctica de contraposar sistemes jurídics de diversos països. 

A la primavera de l’any 1966 va decidir deixar l’institut de Dret Comparat per emprendre una nova etapa, juntament amb un Advocat de la Rota Romana amb despatx a Madrid, el company, Jose Ezquerra Borao, amb el que va obrir 

un despatx professional a Barcelona especialitzat en dret canònic, on va portar anul·lacions de matrimonis a Tribunals tan dispars com els de Barcelona, Madrid, Roma o Puerto Rico, el que li va permetre viatjar a diferents països. 

Amb la promulgació a l’any 1978 de la Constitució espanyola i la entrada en vigor a l’any 1981 de la Llei del divorci, les perspectives jurídiques sobre el Dret de la persona i de la família van canviar, el que es va veure també influït per la posterior entrada a la Unió Europea i la integració de la seva normativa que, com anys abans va preveure el company Vega Sala, implica la seva harmonització. 

A aquesta època, en un primer moment, sent Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en José Juan Pintó i Ruiz, va promoure la creació de la Secció de Dret matrimonial i de família juntament amb els companys Rafael Buxó Borras i Xavier Pérez-Calonge Dumenjó, de la que va ser anomenat primer President, i a la que es va afegir a la junta, malgrat no ser advocat, el Jutge Eclesiàstic Mossèn Jaume Riera Rius, el que acredita un sentit pràctic i realista de l’entorn jurídic i social de la època, ja que va permetre que varis companys/es poguessin realitzar estudis de la llicenciatura en Dret Canònic a la Universitat Pontifícia de Salamanca. 

En relació a la seva tasca col·legial a Barcelona, cal destacar, sent Degà de la institució l'Eugeni Gay Montalvo i Director de l’Escola de Pràctica Jurídica en Joan Bassas i Mariné, la creació i direcció de la "modalitat intensiva" de la dita escola, en la que es convertien les aules de l'escola en veritables despatxos amb clients reals. 

De la seva obra es pot destacar “Síntesis práctica sobre la regulación del divorcio en España” o juntament amb Xavier Pereda Gamez la obra “Derecho de Familia” a Cuadernos de Pedagogía (Wolters Kluwer España). 

La seva intervenció en obres col·lectives com a Temas candentes de Derecho matrimonial y procesal y en las relaciones Iglesia-Estado, coord. per Rafael Rodríguez Chacón; Diez años de Abogados de família, coord. por Cristina de Andrés Irazazábal y Gloria Hernández Catalán; “Efectos civiles de las resoluciones canónicas a partir del 2001”, XXI Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, coord. por Antonio Pérez Ramos; “La eficacia civil en el ordenamiento español de las resoluciones dictadas según el derecho canónico”, a Hominum causa omne ius constitutum est: escritos sobre el matrimonio en homenaje al prof. Dr. José María Díaz Moreno, S.J.. coord. por José María Castán Vázquez, Cristina Guzmán Pérez, Teresa María Pérez-Agua López y José María Sánchez García; “Falta de libertad y nulidad de matrimonio” a Laicos en la iglesia, el bien de los cónyuges: XIX Jornadas de la Asociación Española de Canonistas; “La eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas: temática processal”, a Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro: XXI Semana Española de Derecho Canónico; “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en materia eclesiàstica” a Acuerdos Iglesia-Estado español en el último decenio: su desarrollo y perspectives. 

És autor d’un important número d’articles publicats a revistes especialitzades com la Revista de Derecho de Familia, Revista Jurídica de Catalunya, Manuales de formación continuada del CGPJ, Studia iuridica, Revista Española de Derecho Canónico, Anuario de derecho civil, El Ciervo”(Revista mensual de pensamiento y cultura) o Economist & Jurist; a la premsa (La Vanguardia o ABC); i ha intervingut de forma habitual com a ponent a esdeveniments organitzats tant per entitats vinculades a l’advocacia (Col·legis i Associacions), com a la resta d’operadors jurídics com són la Conselleria de Justícia o el Consell General del Poder Judicial. 

Ha estat un espectador privilegiat a la evolució de l’advocacia i a la modernització del Dret de Família, on ha intervingut activament amb una important tasca doctrinal i ha participat a la redacció de noves normes on s’afavoriren la igualtat, els drets dels menors o el reconeixement dels nous models de família, tot tenint una especial influència en les normes de dret català sobre la matèria. 

Amb l’esperit precursor del jurista i advocat Vega Sala i com homenatge a la seva tasca, per mitjà d’un Premi es vol promoure per la SCAF, de la que va ser un dels fundadors, la investigació i l’estudi jurídic en Dret de Família. 

El Premi Jurídic Vega Sala està destinat a la millor monografia i el millor article inèdits sobre Dret de Família. 

2.- Bases del concurs. 

De conformitat amb les previsions acordades a l’Assemblea General de la SCAF i per acord pres per la Junta executiva de la societat es convoca la Primera Edició del Premi Jurídic Vega Sala sobre dret de família destinat a guardonar la millor monografia inèdita i el millor article sobre qualsevol matèria relativa al Dret de família d’acord amb les Bases següents: 

 1. Podran optar al Premi els advocats/des, els Llicenciats/des en Dret, màsters o graus en Dret. 
 2. No podran presentar-se al Premi els membres de la Junta de la SCAF ni els seus familiars, tampoc els treballadors o col·laboradors de la SCAF o dels despatxos dels membres de la Junta, així com tampoc els membres del Jurat. 
 3. La data límit de presentació dels treballs és el 12 de setembre de 2022
 4. Cada concursant només podrà presentar-se amb un únic treball. 
 5. Aquesta Primera edició del Premi Jurídic Vega Sala sobre dret de família té dues modalitats:
  Modalitat A: Premi a la millor monografia inèdita que està guardonada amb CINC MIL EUROS (5000,00 euros).
  Modalitat B: Premi al millor article inèdit que està guardonada amb MIL EUROS (1000,00 euros).
  L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació fiscal vigent. 
 6. Modalitat A: Premi a la millor monografia inèdita.
  Les persones interessades en participar al concurs en la modalitat de Premi a la millor monografia inèdita hauran d’enviar a la seu de la SCAF, dins del termini establert, la corresponent sol·licitud adreçada a la Junta executiva de la SCAF acompanyada del treball presentat a concurs, per quadruplicat exemplar, escrita en qualsevol llengua romànica i amb una extensió mínima equivalent a cent cinquanta fulls a doble espai, juntament amb un resum (abstract) del treball d’un màxim de dues-centes paraules en català o castellà, i amb les dades d’identificació de l’autor o autors, complementades amb un currículum acadèmic i/o professional, de la qual es podrà sol·licitar per la SCAF la seva acreditació.
  Igualment, s’acompanyarà una memòria USB amb un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada. 
 7. Modalitat B: Premi al millor article.
  Les persones interessades en participar al concurs en la modalitat de Premi al millor article inèdit hauran d’enviar a la seu de la SCAF, dins del termini establert, la corresponent sol·licitud adreçada a la Junta executiva acompanyada del treball presentat a concurs, per quadruplicat exemplar, escrita en qualsevol llengua romànica i amb una extensió mínima equivalent a quaranta fulls a doble espai, juntament amb un resum (abstract) del treball d’un màxim de dues-centes paraules en català o castellà, i amb les dades d’identificació de l’autor o autors, complementades amb un currículum acadèmic i/o professional, de la qual es podrà sol·licitar per la SCAF la seva acreditació. 
 8. La Junta executiva de la SCAF nomenarà el Jurat del Premi, que estarà format per membres de la Junta i en el seu cas, per juristes de reconegut prestigi. 
 9. El Jurat, que podrà declarar desert el Premi en qualsevol de les dues vessants, es reserva el dret de fer menció especial, sense drets econòmics, d’algun dels treballs no premiats que per la seva qualitat i interès se’n facin dignes. El termini per a la decisió del Jurat podrà ser ampliat quan el nombre i extensió dels treballs presentats a concurs així ho aconsellin. 
 10. La decisió del Jurat serà notificada per escrit o per correu electrònic a les persones interessades en un termini de quinze dies des de la data de la 5 resolució i se’n farà publicitat mitjançant la publicació a la pàgina web de la SCAF i a les xarxes socials.
  El lliurament del Premi Jurídic Vega Sala es preveu que s’efectuarà les Jornades organitzades anualment per la SCAF a Barcelona on l’autor haurà de concorre de forma presencial a fer una exposició del treball i rebre el Premi. 
 11. La Societat catalana d’advocats de Família es reserva els drets d’autor d’una primera edició de la monografia i de l’article premiats.
  La retribució per la cessió de drets d’autor d’aquesta primera edició estarà inclosa en l’import del Premi.
  Un cop passats sis mesos després de l’atorgament del Premi sense que el SCAF hagi iniciat la publicació, s’entendrà que renuncia a aquesta. 
 12. En el supòsit que el treball guardonat no sigui publicat per la SCAF en el termini indicat o en edicions posteriors, els guanyadors/es hauran d’incloure en totes les edicions d’una referència a que l’obra ha estat guardonada per la SCAF amb el Premi Jurídic Vega Sala sobre dret de persona i família atorgat per la Societat Catalana d’Advocats de Família
 13. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 

Barcelona, a 4 de juny de 2021. 

La junta.

Clica aquí per a descarregar-te el formulari d'inscripció