Tot i la proximitat de dates festives i un macropont, l'advocacia especialitzada en Infància, Família i Capacitat, va fer honor al títol de les Jornades i va aprofundir en aspectes tan importants com les qüestions processals, les parelles estables, el principi d'interès del menor, sense oblidar les sostraccions internacionals de menors i les futures lleis d'eficiència organitzativa, processa i digital.

Des de l'acte inaugural que va anar a càrrec de la Sra. Immaculada Barral Viñals, prèvies paraules de benvinguda d'Il·lm. Sr. Joan Ramon Pellicer, president del CICAC i de la presidenta de la SCAF: Sra. Mercè Mira i Cortadellas, fins a l'acte de tancament que va anar a càrrec Sr. Jesús M. Sánchez García, Degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona , totes les intervencions van tenir un mateix nexe en comú: l'estudi profund del dret d'infància, família i capacitat i expressió, la reclamació clara i la necessitat de l'especialització en aquesta matèria i en l'ordre jurisdiccional civil dels jutjats, tribunals, fiscalies sense oblidar l'advocacia.

Després de la inauguració, es va realitzar el lliurament del I Premi Jurídic Francesc Vega Sala de Dret de Família i es va atorgar a la millor monografia, i va ser premiada la Doctora Giulia Giovannini per la seva monografia: Models de determinació de la doble maternitat derivada de la reproducció assistida, una anàlisi del dret comparat. Obra jurídica, que a més de la seva qualitat molt notable encarna l'esperit del premi, per la matèria a tractar, per la seva modernitat, per la seva internacionalitat i per la seva objectivitat. Recordem que mitjançant aquest Premi, es vol promoure pel que va ser un dels fundadors de la SCAF: el jurista i advocat Vega Sala, la investigació i l'estudi jurídic en Dret de Família.

Va iniciar la primera ponència sobre qüestions processals l'Exc. Sr. José Luis Seoane Spielgeberg, sent una clara mostra del profund coneixement i estudi d'aquest dret, mentre que es va constatar que en qüestions processals els processos d'infància, família i capacitat, són l'excepció al principi dispositiu, de justícia pregada, d'aportació de la prova i de la preclusió de les al·legacions després de la demanda contestació o reconvenció i la seva contestació. Excepció d'aquest rigorisme del procés civil en general, en aquests processos d'infància, família i capacitat i sobre matèries de dret necessari i on regeix el Principi de Favor Filli.

La segona de les ponències, a càrrec de l'Excm. Sr. Carlos Gómez Martínez i de l'Il·lm. Sr. Carlos Ramos Rubio, ens va permetre aprofundir en la regulació de les parelles estables a Illes Balears i Catalunya, destacant-se com a fet diferencial, la necessitat que en el dret balear, es procedeixi a la inscripció al Registre de Parelles estables, perquè tingui efectes constitutius ia diferència del dret de foral Català, que no regula aquest requisit perquè sigui reconeguda a efectes legals.

El matí de divendres, es va iniciar amb la tercera de les ponències impartida pel Dr. Jorge Cardona Llorens, sobre el que anomenem l'Interès del menor. Doncs sent un concepte jurídic indeterminat, que no discrecional, ens va transmetre el seu veritable sentit, quina és la protecció i respecte dels drets de la nena, nen o adolescent en els processos que versin sobre ella/ell o els afectin, conceptuant-se com un dret , un principi jurídic i una norma procedimental de compliment obligat per l'Estat i molt especialment, el dret del menor a ser escoltat de forma adequada així com de la necessitat de l'obtenció d'una sentència o resolució que dicti unes mesures en funció de les seves circumstàncies concretes del menor.

Al fil d'aquest interès del menor, prosseguim divendres al matí, amb la quarta ponència impartida per la Il·lma. Sra. Mª José Núñez Tomás; amb una exposició clarificadora, va emfatitzar sobre quina hauria de ser la correctíssima intervenció del Ministeri fiscal en defensa dels drets del nen, nena o adolescent, a més de ressaltar la necessitat de l'especialització en aquestes matèries no només dels Jutjats sinó també del Ministeri Fiscal, i tots els operadors en dret de família: advocats, equips tècnics… . Així com evidenciar, gairebé la inexistència de Circulars, instruccions o criteris específics i comuns en aquesta matèria i malgrat ser un òrgan jeràrquic i alhora oferir solucions per a l'aplicació correcta de l'interès del menor.

Després d'aquestes dues ponències, vam poder tractar i comentar els resultats de l'enquesta realitzada per la SCAF als seus associats, sobre l'exploració del menor i el seu interès. A a més de sorprendre a algun ponent, aquesta enquesta va permetre que aquests tinguessin un contacte més proper de la veritable realitat dels jutjats per la transmissió directa que els qui dia a dia i procés a procés aprecien, com en major percentatge i de forma insatisfactòria, es realitzen aquestes exploracions del menor i de lmancant concreció de l'interès del menor en les resolucions judicials.

Ja entrada la tarda, prosseguim amb la cinquena de les ponències relativa a les novetats sobre la sostracció internacional de menors. Mesures i garanties amb el Reglament 2019/1111, que magistralment ens va clarificar la ponent: Il·lma. Sra. Carmen Isabel Ortiz Rodríguez, destacant-nos la seva major regulació, la resolució de situacions anteriors controvertides i la incorporació de solucions jurisprudencials d'aquesta nova normativa.

Finalment, quant a les lleis deficiència organitzativa, processal i digital i les intervencions dels tres ponents: Il·lm. Sr. Francesc Xavier Pereda Gámez, Dr. Julio Banacloche Palao i Sr. Jordi Ferrer Guillem, cal assenyalar com el grup de treball de la plataforma família i dret, identifica i proposa la necessitat de la competència i especialització del dret d'Infància, Família i Capacitat , a través de la proposició de la creació de forma generalitzada de Tribunals d'Instància amb una Secció d'Infància, Família i Capacitat, que el legislador de nou sembla oblidar. Així mateix, cal destacar que el projecte d'eficiència processal nega l'essència de l'oralitat i la immediatesa del judici verbal fins al punt que atorga la facultat al jutge de decidir si escau o no la realització de vista o que aquest tipus de judici es realitzin mitjançant videoconferència , sent aplicable als processos d'Infància, Família i Capacitat. Pel que fa al projecte d'eficiència energètica, recordar la necessitat urgent que tots els operadors jurídics, especialment l'advocacia, ens actualitzem i adaptem els nostres despatxos i formes de treball a l'era digital, per tota aquesta reforma digital que ve per quedar-s'hi.

Finalment, i després d'una emotiva, intervenció telefònica del lletrat Francesc Vega Sala, les Jornades van concloure amb el Sr. l'advocacia i dels Col·legis professionals de formar-se i procurar la formació respectivament, ja que MAI hem d'oblidar, que la formació ens permet no només assistir i defensar els interessos dels nostres clients, sinó que ens permet ser de forma adequada, un dels garants de la tutela judicial efectiva de l'art. 24 CE.