La darrera edició de les tradicionals Jornades de la SCAF denominades "de Barcelona" varen canviar el seu lloc habitual de celebració, celebrant-se a l’Auditori de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Una altra de les novetats va ser que les Jornades es varen coorganitzar amb la Asociación de Probática y Derecho Probatorio i amb la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez.

Les Jornades varen ser un èxit amb la participació de més de 350 participants, entre assistents, ponents i convidats.

La inauguració institucional de les Jornades fou a càrrec de del Sr. Xavier Bernadí i Gil, Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques, acompanyat del Professor de Dret Processal de la Universitat de Barcelona; Sr. Vicente Pérez Daudí, President de la Fundación Manuel Serra Domínguez, que ens féu la presentació d’aquesta Fundació i ens explicà l’origen i fonament de la mateixa; del Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra; Sr. Joan Picó Junoy, professor de la universitat i President de la Asociación de Probática, qui ens va explicà les finalitats d’aquesta associació; i de la nostra Presidenta de la SCAF, Sra. Mercè Mira i Cortadellas, que donà la benvinguda a tots els assistents.

Inauguració Jornades

Varen ser unes Jornades molt denses en les que es va tractar des d'un punt de vista eminentment pràctic diferents qüestions en matèria de prova en els procediments de família. Entre dijous a la tarda i tota la jornada de divendres varen tenir lloc un total de catorze ponències: quatre el dijous a la tarda i 10 divendres entre el matí i la tarda.

En aquesta edició, el tradicional llibre amb totes les ponències escrites que s'entrega a tots els participants a les Jornades, va ser editat per Bosch Editors, essent-ne directors el Professor Joan Picó Junoy i el Magistrat Sr. Xavier Abel Lluch.

Llibre de ponències

Les ponències de dijous varen girar entorn als factors de decisió en el procés:

El principi de l’interès del menor com a factor decisori en tot procediment de família a càrrec de l’Excma. Sra. Maria de los Ángeles Parra Lucán, Magistrada-Jutge de la Sala Primera del Tribunal Suprem i Catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Saragossa. La ponent va centrar la seva exposició en el reconeixement internacional i constitucional del principi de l’interès del menor, l’aplicació del criteris per ponderar aquest interès en la identificació del que resulta més adequat al menor en les seves concretes circumstàncies; l’interès del menor com a principi d’ordre públic i les exigències tècniques dels recursos davant del Tribunal Suprem i l’interès del menor.

Ponència inaugural

La segona ponència va ser a càrrec del President de la Audiència Provincial de A Coruña, Il·lm. Magistrat Sr. José Luis Seoane Spiegelberg, que va tractar sobre l’atribució de la guarda del menor i els criteris ponderatius en l’elecció dels diferents models de guarda, tant a la legislació del Codi Civil comú, com a l’Avantprojecte de Código Civil en materia de coresponsabilitat parental elaborat pel Ministeri de Justícia, com en la nostra legislació del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya.

L'Il·lm. Magistrat Sr. Manuel Horacio García Rodríguez, de la Sala Primera de la Audiència Provincial de Tarragona va tractar sobre els factors d’atribució de l’ús vivenda, amb especial referència al que s’ha d’entendre per l’interès més necessitat de protecció: criteris d’atribució, distribució temporal o material de l’ús, exclusió de l’ús de la vivenda i la ineficàcia dels pactes perjudicials pels fills o que comprometen les possibilitats d’atendre a les necessitats bàsiques del cònjuge beneficiari de l’ús; va estendre la seva exposició a l’atribució de l’ús de la vivenda a les unions estables de parella.

Manuel Horacio García Rodríguez

La quarta i última ponència de dijous va anar a càrrec de la Il·lma. Sra. M. Dolors Viñas Maestre, Magistrada de la Secció Divuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona, que va tractar sobre la quantificació de les prestacions econòmiques: aliments i prestació compensatòria, destacant en quant als aliments per la seva quantificació els principis de proporcionalitat, capacitat econòmica de les parts, necessitats dels fills, les modalitats de contribució dels progenitors als aliments, la ponderació que es fa de l’ús de la vivenda familiar; les taules orientadores del CGPJ, altres programes informàtics que poden servir per quantificar les pensions i el denominat "mínim vital"; respecte de la prestació compensatòria va parlar de la incidència de la seva naturalesa en la seva quantificació, la seva determinació, modalitats de pagament i la temporalitat de la prestació.

M. Dolors Viñas Maestre

Les ponències de divendres es varen distribuir entre el matí i la tarda. Al migdia vàrem gaudir d'un dinar "a peu dret" servit a la sala que situada davant la Sala d’Actes on es desenvolupaven les Ponències.

Divendres al matí les ponències varen girar al voltant de la prova en els processos de família:

L'Il·lm. Sr. Julio Picatoste Bobillo, Magistrat-Jutge de l’Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo, ens va parlar de la problemàtica de les proves personals, concretament de l’interrogatori de les parts i de les testificals, que ens va il·lustrar amb anècdotes viscudes al llarg de la seva llarga experiència com a jutge: objecte de l’interrogatori de les parts, conseqüència de la incompareixença injusta de la part, la ficta admissió, l’interrogatori del fill major d’edat en relació a la pensió d’aliments, la intervenció del jutge en els interrogatoris a les parts, la valoració d’aquesta prova i l’interrogatori a la segona instància. En relació a la prova testifical es va referir a la intervenció dels testimonis, a si l’exploració dels menors pot considerar-se una testifical, la declaració dels investigadors privats i els denominats testimonis documentals.


A continuació va intervenir el Professor titular de Dret Processal de la Universitat Pública de Navarra i membre de la Junta Directiva de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio, Sr. Manuel Richard González, que ens va parlar del valor probatori dels missatges i de les comunicacions electròniques en el marc del sistema legal dels mitjans de prova en els processos de família, que com sabem per la nostra experiència, acostumen a ser aportats per les parts com a documentals en els procediments; del dret constitucional al secret de les comunicacions i a la intimitat personal com a límits de la investigació del fet electrònic, l’aportació, impugnació i pràctica de la prova electrònica, i finalment la valoració d’aquest mitjà de prova pels tribunals de justícia, tenint en compte la desconfiança que genera, si tenim en compte la possibilitat de manipulació de missatges i de correus.

Srs. Julio Picatoste i Manuel Richard

L'Il·lm. Sr. Xavier Abel Lluch i la psicòloga Sra. Mercè Cartié Julià, coordinadora de l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de la Familia (EATAF), varen tractar el dictamen d’especialistes en els processos de família: el Magistrat des del punt de vista estrictament processal i la seva valoració. La Sra. Cartié va centrar-se en la funció de l'EATAF: el seu origen i evolució, principis i competències i funcions, professionals que intervenen, continguts i conceptes tècnics de la intervenció, i es va referir també a la nova app EATAF Orienta que fa uns mesos es va presentar, com instrument orientatiu als operadors jurídics per l’organització de la coparentalitat a les famílies amb fills menors de sis anys, amb conflicte d’alta intensitat.

Sr. Xavier Abel Lluch i Sra. Mercè Cartié Julià

L'Il·lm. Sr. Xavier Abel va desenvolupar una molt interessant ponència sobre l’audiència del menor en els processos de família, en la que va fer gala de la seva extrema sensibilitat en el desenvolupament i pràctica d’aquesta delicada prova, com a jutge de família. Va tractar des de la seva regulació legal, a nivell supranacional, nacional i autonòmic, el caràcter preceptiu de la prova, l’objecte, l’exploració en primera i segona instància i en els procediments d’execució, la forma com s’ha de desenvolupar la mateixa que va intitular com “el decàleg de bones pràctiques en l’audiència del menor”, la seva confidencialitat i valoració per part del jutge o tribunal.

A continuació, el detectiu privat Sr. Enrique de Madrid Dávila, va tractar sobre la investigació i prova de detectius privats en els procediments de família, i també en els procediments hereditaris, de paternitat, delictes sobre violència de gènere i violacions, incapacitacions, desaparicions i vides paral·leles. Finalment va relacionar aquest tipus de prova amb el dret a la intimitat i el secret de les comunicacions.

I el Professor Sr. Joan Picó, abans del dinar, va tractar en la seva ponència sobre l’aplicació del dret estranger: al·legació i prova, i la conseqüència de la falta de prova.

Srs. Xavier Abel, Enrique de Madrid, Joan Picó

A la tarda, les exposicions varen començar tractant la praxis en el procés de família. La primera ponència va girar entorn als sistemes alternatius de resolució dels conflictes en les situacions de crisi familiar: la Il·lma. Sra. Raquel Alastruey Gracia, Magistrada de la secció Dotze de l’Audiència Provincial de Barcelona va tractar del tema de la mediació familiar i l’advocat Sr. Frederic Munné Catarina, vocal de la Junta del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’arbitratge en els conflictes en matèria de família.

Sra. Raquel Alastruey i Sr. Frederic Munné

A continuació, l'Il·lm. Sr. Antonio Javier Pérez Martin, Magistrat Jutge del Jutjat de primera instància 7 de Córdoba, i la Notària Sra. Eva Maria Corbal San Adrián, varen exposar la seva experiència pràctica de l’aplicació de la llei de Jurisdicció Voluntària després de tres anys des de la seva entrada en vigor, el primer, des de la perspectiva judicial i, la segona, des del punt de vista notarial.

Sra. Eva Maria Corbal i sr. Antonio Javier Pérez

Finalment, la Il·lma. Sra. Maria Eugènia Alegret Burgués, Magistrada del TSJC, va tractar sobre la doctrina del TSJC referida a les especialitats processals del dret de família.

Sra. Ma. Eugènia Alegret

Després de cada ponència es va generar un interessant debat entre els assistents i els ponents entorn al contingut de les seves exposicions.

La cloenda de les Jornades va anar a càrrec de la Il·lma. Sra. Mercedes Caso Señal, Jutgessa Degana dels Jutjats de Barcelona, qui havia estat durant molts anys titular del Jutjat de primera instància 19 de Barcelona, de família.

Cloenda

Cristina Martínez Vicente
Membre de la Junta de la SCAF