El passat 12 de febrer va tenir lloc a la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, el "II FORUM DE LA COORDINACIÓN DE LA PARENTALITAT (FECPA)",  a la qual va ser convidada a participar-hi la nostra Associació SCAF.

II FORUM FECPA Facultat de Dret de la Universidad Complutense de Madrid. Lloc celebració del FECPA
La nostra companya Glòria Puig amb l'equip organitzatiu del Fòrum
(d'esquerra a dreta Srs. Manuel Rosales Álamo, Rosalía Fernández Alaya i Leticia García Villanueva)

L’esmentat fòrum, està format per diferents professionals del món jurídic com magistrats, jutges i advocats especialistes en dret de família, així com també psicòlegs i experts en solucions de conflictes familiars, com mediadors i treballadors socials.

El propòsit de la trobada, venia motivat per :

1r.-  Consensuar entre tots els participants les conclusions assolides en les Taules de Treball creades a l'efecte amb el propòsit d'implementar de manera unificada la nova figura jurídica de la COORDINACIÓ DE PARENTALITAT, per al seu encaix en la pràctica judicial quotidiana, definint el seu àmbit d'aplicació i competències del coordinador de parentalitat, així com els continguts formatius que haurien d'exigir per obtenir el reconeixement i legitimació per obtenir el reconeixement i legitimació per exercir la funció de "COORDINADOR DE PARENTALITAT".

2n.-  Consensuar la forma més adequada per donar resposta concloent a algunes crítiques provinents d'alguns sectors que, per ignorància i de forma infundada, s'han pronunciat en contra de la implementació d'aquesta figura tot i estar reconeguda i aplicada en molts jutjats de la geografia espanyola.

Pel que fa a  la nostra Comunitat Autònoma de Catalunya, hem de recordar que el Tribunal Superior de Justícia, en la Sentència de 26 de Febrer de 2015, ja s'ha pronunciat al respecte aplicant la coordinació de parentalitat. També s'han pronunciat les Seccions 18a i 12a de l'Audiència Provincial de Barcelona, en algunes de les seves sentències aplicant aquesta modalitat de solució de conflictes a l'empara de l'Art. 236.3 de l' CCCat.  que com recordarem, permet a conseqüència de la modificació introduïda per la Llei 25/2010 de 29 de juliol de el Llibre Segon dedicat a la persona i la família, que l'autoritat judicial pugui adoptar les mesures que consideri necessàries per a evitar qualsevol perjudici personal o patrimonial a els fills en potestat, entre les quals hi pot haver la coordinació de parentalitat.

Per arribar a les conclusions anunciades, es van crear 2 Taules de Treball independents que posteriorment es van reunir per adoptar les conclusions conjuntes resultants del debat i posterior consens en les respectives TAULES de treball.

Reunió conjunta de les dues meses
Reunió de les dues meses

La TAULA 1 : Arguments científics i professionals a la resistència a la implantació de la Coordinació de Parentalitat. Va ésser coordinada per la Sra. Francisca Fariña Ribera. S’hi va plantejar com a objectiu el d'elaborar un document que presenti arguments científics i professionals que refuten les manifestacions de resistència a la implantació de la Coordinació de Parentalitat.

En aquesta Taula varen participar-hi: Rosalía Fernández Ayala, Félix Arias Arias, Ignacio Bolaños Cartujo, Maria Sacasas Asensi, Mª Dolores Seijo Martínez, Mila Arch Marín, Cristina Equioza López, Juan Pablo González del Pozo, Noemí Cristina Calvo, Ansel Guillamat , María Mercedes Cartier Juia, Angeles Chueca Latorre i la que subscriu, Glòria Puig Torrent, designada en representació de l'SCAF.

Després del debat pertinent van ressaltar com a punts de consens dels següents:

- Abstenir-se de donar respostes obertes i en confrontació directa als sectors crítics a la implantació de la Coordinació de Parentalitat, adoptant una postura constructiva.

- Difusió de la figura de coordinador de parentalitat.

- Utilitzar el gatekeeping o posicionament d’influència a través de la comunicació, consistent en seleccionar la informació que es considera d'interès per l'audiència per, posteriorment, treballar sobre ella i acabar publicant-la si es donés el cas.

- Desvincular la coordinació de parentalitat de VIDO.

- Diferenciar la coordinació de parentalitat de la mediació.

- Al mancar en la fase actual evidència científica de l'eficàcia de la coordinació de parentalitat, es consideraren 1r) Dissenyar un projecte sotmès a l'àmbit europeu amb equips de psicòlegs i 2n) Formar un equip encarregat de l'estudi i ancoratge legal de la figura, en les disposicions legals incloses les processals.

La TAULA 2 :  Estratègies per avançar cap a la implantació de la CP i precisions sobre la formació necessària. Coordinada pel Sr. Manuel Rosales Álamo, es va plantejar com a objectiu elaborar un document amb un decàleg de mesures necessàries per avançar cap a la implantació de la CP.

En aquesta Taula varen participar: María Aranzazu Calzadilla Medina, Ana Carrascosa Miguel, Eva Susana Fernández Díaz, Leticia García Villaluenga, Inmaculada Marín Carmona, Paula Martínez Gallardo, Mª Jesús Portillo Zaragoza, Marilen Villalonga Ramis, Carlota O'Callaghan , Paloma Factor, Inmaculada Jiménez i Francisco Campos.

En l’esmentada Taula s’hi varen acordar les següents qüestions:

- Formalitzar GEMME I CUEMYC la constitució del FÒRUM.

- Establir una norma mínima que reculli la naturalesa jurídica de la figura de la CP, tenint present la Protecció de dades.

- Organitzar un projecte per recollir dades.

- Establir un procediment de formació correcte.

- Millorar, precisar i definir la figura del CP.

- Elaborar un pla de difusió als ciutadans.

- Proposar formació.

- Organitzar equips de treball.

- Concretar com avaluar les competències i proposar un programa formatiu comú.

- Consolidar l’establert en el 1r FORUM i establir que el fòrum serà, com a mínim, de celebració anual.

A la reunió conjunta de les 2 Taules es varn adoptar les següents conclusions:

Després d'un intens debat es va concloure que la transparència en la informació, la publicitat i correcta difusió de la figura al públic a través dels professionals i de les associacions de reconegut prestigi en l'àmbit del dret de família, seria la millor fórmula en positiu de dissipar els dubtes que puguin suscitar-se per l'aplicació de la coordinació de parentalitat, com a fórmula alternativa de solució de conflictes post ruptura i com una ajuda a les famílies que presenten un alt grau de conflictivitat i en especial als menors com a subjectes vulnerables del conflicte.

Per a l'efectivitat del que s'ha acordat es va aprovar crear dos subgrups de treball, un ells sobre el desenvolupament del marc legal necessari per a una correcta implantació i evolució positiva de la coordinació de parentalitat, podent participar en aquest grup una persona designada específicament per l’SCAF per aquesta finalitat.

Es va acordar traslladar a les diverses associacions de rellevància el document d'adhesió al FORUM per ser sotmès a les respectives juntes directives, així com es va facilitar l'adhesió a títol particular als presents a l'acte o jornada. 

Es va acordar constituir formalment el FECPA, siguent els socis fundadors l'Associació GEMME representada per la Magistrada de l'Audiència Provincial de Las Palmas, Il·lma. Sra. ROSALIA FERNÁNDEZ ALAYA, i per la Associació CUEMYC, representada per  la seva presidenta Sra. LETICIA GARCÍA VILLANUEVA .

Constitució FECPA
Constitució FECPA

A la jornada de la tarda, la presentació inaugural de "Jornada de Portes Obertes", va ser a càrrec de la Magistrada Il·lma Sra. ROSALÍA FERNÁNDEZ ALAYA la qual, exposant la difusió de la nova alternativa de solució de conflictes a través de la presentació de la figura de la COORDINACIÓ dE PARENTALITAT , va procedir a la  lectura i aprovació dels Estatuts del "FORUM" en presència de personalitats de l'àmbit educatiu universitari, professionals de el món de el dret, la mediació i la psicologia, estudiants i públic en general. A l'acte van concórrer personalitats de reconegut prestigi donant suport a la iniciativa, obrint-se un interessant debat al qual es va donar resposta per les ponents, finalitzant la jornada amb gran èxit.

 

Glòria Puig Torrent
Membre de la SCAF