El passat dia 25 d'octubre, a l'Institut Max Planck de Luxemburg es va celebrar el Seminari Internacional "Facilitating Cross-Border Family-Life: Towards a Common European Understanding" (EUFam's II). Al seminari hi varen assistir els coordinadors del projecte de les diferents universitats: Heidelberg (Alemanya), Lund (Suècia), Milà (Itàlia), Osijek (Croàcia), València (Espanya), Verona (Itàlia) i l'associació AEAFA, al costat d'experts de renom convidats entre acadèmics, autoritats centrals, jutges, notaris i advocats. Van assistir al seminari en nom de la AEAFA i la SCAF, José Luis Ferrer, Paola Tamborero i Mª del Pilar Tintoré.

Els ponents convidats varen tractar sobre les dificultats existents en l'aplicació i interpretació dels reglaments en matèria de família i successions com: el Reglament Brussel·les II bis (CE) 2201/2003, el Reglament (CE) 4/2009 sobre aliments, el Reglament (UE) 650/2012 sobre successions i els recents reglaments (UE) 2016/1103 sobre règims econòmics matrimonials i (UE) 2016/1104 sobre efectes patrimonials de les unions registrades. Com a novetat es va introduir l'anàlisi del Reglament (UE) 2016/1191 adoptat per simplificar els requisits per a l'ús transfronterer i l'acceptació de certs documents públics a la Unió Europea, sense deixar d'efectuar una anàlisi comparativa, en cada moment, amb el nou Reglament Brussel·les II bis, Recast (UE) 2019/1111 sobre responsabilitat parental i sostracció de menors.

Els ponents convidats, varen procedir a l'anàlisi d'aquests instruments, emfatitzant en aquells problemes pràctics i aportant propostes de millores per assegurar una aplicació més uniforme, coherent i consistent, en tota la Unió Europea. Durant la sessió del matí es va debatre sobre qüestions matrimonials i de responsabilitat parental, incloent qüestions de sostracció internacional de menors, ia la tarda es aprofundeixo en els règims econòmics matrimonials i de parelles registrades i el dret successori. Les qüestions que més interès van suscitar van ser; la interpretació del "concepte de matrimoni" que té per diversos estats membres i les seves conseqüències, també la problemàtica per a certs Estats Membres a l'obtenció de divorci en altres estats com a sistema contrari a les seves normes internes, com succeeix a Itàlia en ser requisit previ al divorci una separació judicial.

Altres qüestions tractades varen ésser l'audiència dels menors d'edat i la sostracció de menors. Pel que fa a la primera qüestió, es va plantejar la necessitat de portar a terme exploracions judicials en procediments consensuats o únicament en procediments contenciosos en no ser aquest un criteri unànime a la UE. La segona qüestió va analitzar comparativament els Reglaments Brussel·les II bis i el nou Brussel·les II bis, Recast, al seguir generant problemes la dilatació en el temps dels retorns dels menors a l'Estat de la seva residència habitual abans de la sostracció, i la problemàtica de l'article 11 del Reglament, així com les dificultats que les autoritats centrals segueixen tenint per gestionar aquests retorns amb celeritat per la seva falta de recursos.

Una qüestió, introduïda per la ponent Dr. Marlene Brosch, va ser la viabilitat de les mediacions en procediments de sostracció, amb intervencions advocant per una necessitat d'utilitzar aquest ADR per considerar-la una mesura que pot beneficiar els menors d'edat, encara que és evident que resulta complicada per l'alt grau de conflictivitat que hi ha entre els seus progenitors en aquests moment, emfatitzant en la dificultat de professionals mediadors experts en aquesta matèria i la necessitat de disposar d'un registre d'experts.

Abans de la finalització de la sessió del matí i amb l'objectiu de garantir al projecte d'un enfocament coherent amb la realitat social dels estats membres, es van abordar, els desafiaments legals de l'actual crisi dels refugiats, així com es va dur a terme una anàlisi dels possibles impactes del Brexit en el dret de família.

A les 16:50h el professor Thomas Pfeiffer, de la Universitat de Heidelberg i coordinador del projecte, va clausurar el seminari, sent la propera trobada al mes de juny del 2020 a Heidelberg.

EUFam's II Project

Paola Tamborero i Mª del Pilar Tintoré
Membres de la Junta de la SCAF