Divendres, 16 d'octubre a les 12h., les conseqüències pràctiques de la Llei 9/2020 de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat varen ésser tractades àmpliament per la Il·lma. Sra. Mercedes Caso Señal, Jutgessa Degana dels Jutjats de Barcelona i la Sra. Montserrat Tur Racero; advocada, Presidenta de l’Associació Catalana de Dret Col·laboratiu i membre de la subsecció de mediació de la Comissió de Codificació redactora de la proposta de la Llei.