Article de la sòcia de la SCAF Inmaculada Ruz.


Des del meu punt de vista és interessant i necessari que els advocats, amb independència de l'especialitat que tractin, coneguin, ofereixin i assessorin els seus clients en relació amb les eines que ens brinda el Codi Civil de Catalunya dins del marc del que anomeno “ dret preventiu”, en relació amb la persona.

Aquestes eines o instruments que estan al nostre abast i que ajuden a evitar o pal·liar determinats efectes de futures situacions jurídiques solen estar, sovint, en desús.

És per això que crec interessant recollir-los en aquest article, per tal que puguem posar-los en pràctica oferint-los als nostres clients per prevenir futures situacions que probablement es produeixin.


EL TESTAMENT.-

Regulat en el Títol II del Llibre IV del CCCat, si bé és un document que tothom coneix, de cap manera està generalitzada la seva aplicació, ja que són moltíssimes les persones, fins i tot advocats, que han arribat a una certa edat, i no han atorgat testament.

En la meva modesta opinió és un document importantíssim, que aconsegueix, no només evitar determinats passos legals per establir els destinataris de l'herència (declaració d'hereus ab intestato), sinó el cost més gran que suposarà realitzar aquests passos legals per arribar al mateix lloc, la determinació de les persones que seran els nostres hereus.

Aquest és únicament un dels avantatges, atès que al testament, podem determinar a quines persones i en quina mesura aniran destinats els nostres béns, i evitar futures conteses entre familiars.

Ressalto la conveniència d'atorgar o renovar el testament en cas de ruptura de parella, per evitar que la persona que ja no ostenta la nostra confiança, tingui drets que no li corresponen, directament o a través de l'administració dels béns dels fills menors comuns.


DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES.-

Anomenat vulgarment testament vital, ve regulat a l'article 212-7 del CCCat, desenvolupat a la Llei 2172000 de 29 de Desembre sobre drets i informació concernent a la salut i autonomia del pacient i la documentació clínica en relació amb el Decret 175/2002, de 25 de Juny, pel qual es regula el Registre de Voluntats anticipades.

El DVA és el document legal que una persona adreça al metge responsable de la seva salut. Inclou les instruccions que hom desitja es tinguin en compte sobre la seva atenció sanitària de trobar-se en una situació en què, per circumstàncies derivades del seu estat físic o psíquic, no pogués expressar la seva voluntat.

El qui ho atorga és responsable de fer arribar còpies del mateix als seus familiars, metges, persones properes i amics.

Per a la seva validesa s'ha d'atorgar davant de Notari, o en presència de tres testimonis i l'atorgant, ha de ser major de 18 anys.

Es pot incorporar, de manera voluntària, al Registre Central de Voluntats Anticipades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El Notari, en cas que així se sol·liciti ho farà inscriure.

La no-inscripció no priva de la seva validesa, però dota l'acord de més publicitat.


ELS PACTES SUCCESSORIS.

Regulats als articles 431-1 i següents del CCCat, són una valuosa eina per als advocats que ens dediquem al dret de família i successions.

De vegades en què el testament no és suficient, pel fet que és un acte unilateral i revocable, el pacte successori adquireix una rellevància que permet donar sortida a situacions que un altre document jurídic no permet.

La seva possibilitat d'inscripció al Registre de la propietat, i per tant de tenir publicitat davant de tercers, dota l'acord d'una protecció jurídica més gran.

Tinguem en compte, a més, que les parts poden continuar mantenint la seva titularitat durant la seva vida, sense estar exposats al que una donació inter vivos del seu patrimoni els podria comportar.


PODERS EN PREVISIÓ DE PÈRDUA SOBREVINGUDA DE CAPACITAT.

Recollit a l'article 222-2 del CCCat, el seu redactat ens explica perfectament el contingut d'aquesta figura.

Quantes situacions evitaríem si assessoréssim els nostres majors per tal que, encara en plenes facultats, atorguessin uns poders que permetrien eludir el llarg i desagradable, de vegades, procediment per modificar la capacitat d'obrar de les persones. Crec que aquesta eina que ens facilita el legislador és enormement útil per a situacions que a priori, no sabrem si es donaran, i a les quals, no obstant, tots estem exposats.


CAPÍTOLS MATRIMONIALS I PACTES EN PREVISIÓ DE LA RUPTURA.

Especial menció requereix aquesta figura, regulada als articles 231-20 i següents del CCCat.

Si bé tenim delimitat legalment quin és el règim econòmic matrimonial aplicable a un matrimoni, no és més cert que molts ignoren durant la durada de la seva unió, a quin règim estan sotmesos, cosa que comporta que persones sotmeses al règim legal del Codi Civil espanyols, el que comporta que persones sotmeses al règim legal del Codi Civil espanyol, i per tant, a les quals és aplicable el règim de societat de guanys, atorguin escriptures a Catalunya en què es fa constar que el seu règim econòmic matrimonial és el de separació de béns.

Tinguem en compte, a més, la diversitat de matrimonis de diferent nacionalitat que es donen avui dia, amb diferents legislacions que regulen el dret aplicable a la seva persona.

Els capítols matrimonials ens permeten determinar quin règim econòmic serà aplicable a la seva unió, expressant clarament el text legal que el regularà, i evitar més endavant especulacions i dubtes innecessaris, que generen una inseguretat jurídica a les parts.

Els pactes en previsió de la ruptura poden incloure's en les capitulacions matrimonials, o formar un document autònom. Poden incloure's també a les escriptures de constitució d'unió estable de parella.

És evident que, gràcies a la seva regulació legal expressa, arran de la publicació del Llibre II del CCCat, hauran de tenir-se en compte per l'autoritat judicial en el cas de produir-se la ruptura, i si bé algunes de les seves clàusules s'hauran de valorar en el moment en què s'hagin d'aplicar, el cert és que considero molt més avantatjós haver-los subscrit quan la relació no està deteriorada entre les parts

Els pactes prematrimonials, coneguts en alguns països com Prenups, són enormement útils en els casos en què s'hi recull, ja no només els pactes per al cas de ruptura, sinó quan s'utilitzen també com a instrument per triar la llei aplicable als efectes del matrimoni, la llei aplicable a aquesta ruptura, i fins i tot per atorgar la competència judicial internacional a tribunals d'un país en determinades matèries que pot resultar extremadament important en els casos d'unions o matrimonis entre persones de nacionalitat o residència diferent.


DELACIÓ VOLUNTÀRIA.

Denominada també auto tutela, es regula a l'article 222-4 del CCCat.

Tornem a tenir-ne una àmplia i clara definició en aquest precepte.

Si bé és cert que en aquests casos, no podrem obviar el procediment de modificació judicial de la capacitat d'obrar i el nomenament posterior de tutor, el jutge tindrà en compte les disposicions efectuades per l'atorgant en aquest sentit.

Al llarg de la nostra vida podem tenir clar quina persona del nostre entorn volem que exerceixi aquest paper en cas de necessitat, o simplement, qui, dels possibles anomenats, no volem que ho sigui.

Considero que és un altre instrument jurídic important, incardinat en la prevenció, que podem utilitzar als nostres assessoraments.


EL PROTOCOL FAMILIAR.

Regulat al Reial Decret 171/2007, de 9 de febrer, s'esmenta a l'article 431-7 del CCCat, quant a la seva relació amb els pactes successoris.

El protocol familiar és una eina per prolongar després de futures generacions la vida de l'empresa familiar. S'hi ha d'establir les normes preventives que ens ajudin a separar l'àmbit familiar i el de l'empresa, evitant així la tendència a barrejar-los, havent de decidir amb la raó i adaptant el protocol a les necessitats de l'empresa concreta.

El Protocol familiar és un document contractual que obliga les parts que el subscriuen i que pot ser recollit en escriptura pública i inscriure's al Registre Mercantil. Ha de ser incorporat als estatuts socials, si n'hi ha, dotant-los de més claredat.

Subscrit el protocol familiar, haurem d'atorgar testament o pacte successori, immediatament, per tal que hi estigui d'acord. Al testament podem determinar que a l'empresa no entri a formar part aquell dels nostres fills que no en considerem mereixedor, no desheretant-ho, per descomptat, sinó establint un sistema de legítimes compatible amb el dret aplicable.

Al testament també s'ha d'establir qui tutelarà les accions o la quota de propietat dels menors i dels incapacitats. Contindrà les clàusules relatives a la subscripció i acatament del protocol familiar, de manera que el successor o successors quedin obligats pel protocol existent.

Les Capitulacions Matrimonials han de completar els dos instruments anteriors.

En definitiva, el protocol familiar ha de ser com un vestit a mesura que cal elaborar per a cada empresa familiar, tenint-ne en compte les peculiaritats, adaptant-lo al transcurs del temps.


PATRIMONI PROTEGIT

Aquest mecanisme de protecció de les persones amb cert grau de discapacitat ve regulat a l'article 227 del CCCat, i té per objecte l'atenció de les necessitats específiques actuals o futures específiques dels discapacitats, ja sigui la seva discapacitat física o psíquica.

Aquesta figura gaudeix de determinades bonificacions fiscals.

El de Família Preventiu obre la porta al futur, a la prevenció davant la solució dels fets consumats, i permet que l'advocat entri al món de la imaginació, dissenyant en alguna mesura el futur de les relacions dels seus clients entre si o amb tercers.