Comunicat enviat als mitjans de comunicació.

Segons alerta la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF), des del 1 de gener,  el valor de referència cadastral d’immobles és el valor mínim per totes les transaccions subjectes al impost de transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, donacions i successions.

Aquest valor de referència cadastral ha comportat un increment considerable dels valors que s’atribuïen als immobles en aquestes operacions de manera que suposarà increments en la liquidació dels impostos  de fins el 70%.

En l’àmbit de les relacions familiars, son molt freqüents les operacions amb immobles, ja sigui perquè es produeix una ruptura matrimonial o de parella i un dels dos cònjuges es queda amb la vivenda prèvia compensació a l’altre, o bé perquè es fan lots d’adjudicació amb escreixos; o bé perquè uns pares fan donació de bens als fills o per herència.

Abans de l’entrada en vigor d’aquest índex nou, les famílies tributaven en funció del valor real dels immobles que podia ser el de mercat, o el d’escriptura acceptant-se com a valor mínim el que s’anomenava valor fiscal que consistia en el valor cadastral del immoble multiplicat per uns coeficients correctors que cada administració publicava anualment. 

Ara, s’imposa aquest valor de referencia cadastral que majoritàriament es molt superior al antic valor fiscal el que suposarà per les famílies una pressió fiscal substancial en una època de dificultat econòmica com la que està provocant la pandèmia de la COVID-19 i la inflació desbocada a causa dels increments incontrolats dels costos d’energia.