Tribuna de Ma Pilar Tintoré, vocal de la Junta SCAF


S'ha publicat al BOE la Llei orgànica 2/2022 de 21 de març, de millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere. Amb aquesta Llei es pretén eliminar les incerteses normatives i obstacles que existien en la regulació precedent, pal·liant així, en la mesura que sigui possible, la situació d'especial vulnerabilitat que patien els fills i filles orfes de la víctimes de la violència de gènere. Considerats víctimes per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

La Llei orgànica 2/2022, introdueix diverses novetats i millores relacionades amb el procediment de liquidació del règim econòmic matrimonial i la competència judicial; les indemnitzacions derivades de la responsabilitat civil del delicte; la transmissió de béns i drets dels fills i filles de les seves mares mortes i, finalment, la pensió i prestació d'orfandat com a víctimes de violència de gènere.

1er.- Referent a la liquidació, es regula de manera expressa la legitimació dels hereus de la víctima morta per a instar la liquidació del règim econòmic matrimonial (art. 810 LEC), així com per a sol·licitar la formació d'inventari (art. 808 LEC). Això, en contraposició amb la legislació anterior que no preveia la legitimació expressa dels hereus, la qual cosa generava una certa inseguretat jurídica, quedant la decisió a la discrecionalitat dels jutjadors; essent que alguns admetien la seva legitimació en representació del cònjuge premort, mentre que en uns altres realitzaven una interpretació restrictiva, limitant l'abast subjectiu únicament als cònjuges. En relació amb la liquidació també es modifica l'article 807 LEC, respecte de la competència judicial per a conèixer tals procediments. Com a novetat, s'afegeix en la LOPJ en el seu article 87 ter la lletra h) LOPJ atribuint la competència del Jutjat de Violència sobre la Dona, juntament amb el ja previst, Jutjat de Primera Instància.

2on.- Es preveuen millores quant a les indemnitzacions sorgides a conseqüència de la responsabilitat civil derivada del delicte. En aquest sentit, en la legislació anterior, quan la indemnització es materialitzava mitjançant béns, per no disposar el condemnat de diners suficients, les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere estaven obligades al pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats, amb la càrrega econòmica que això suposava. La Llei, introdueix un nou benefici fiscal de naturalesa objectiva, quan la indemnització estigui reconeguda judicialment, consistent a eximir de les modalitats de gravamen previstes a l'art. 1 del Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, modificant-se el seu article 45.I.B. número 33.

De la mateixa manera, en els supòsits de transmissió d'uns certs béns i drets de l'herència de les mares, com pot ser l'habitatge en què residien, s'elimina la meritació de l'Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana previst en la regulació anterior i s'introdueix, en l'article 104.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, un supòsit de no subjecció a l'impost en les transmissions de béns immobles a títol lucratiu en benefici de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere.

3er.- Una altra de les modificacions previstes afecta a la pensió i prestació d'orfandat, ja regulades a la Llei 3/2019, d'1 de març, de millora de la situació d'orfandat de les filles i fills de víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra la dona. En aquest sentit, s'amplia la cobertura de la pensió o prestació d'orfandat a supòsits en què l'agressor per violència de gènere és diferent de la persona progenitora de les persones òrfenes, essent el progenitor supervivent qui es fa càrrec de la responsabilitat parental. Es modifiquen així, els articles 224.2 i 216.3 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i l'article 42, apartat 10 del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de Llei de Classes Passives de l'Estat. Així mateix, s'estableix el dret a la pensió o prestació d'orfandat en supòsits d'adopció, previst també en l'art. 224.2 TRLGSS. En tots dos supòsits, de l'art. 224.2 TRLGSS, es permet la percepció de la pensió i prestació en tant els rendiments de la unitat de convivència en què s'integrin les persones òrfenes no superin en còmput anual el 75% del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment. Pel cas de superar el percentatge, se suspèn el dret, sense perjudici de recuperar-lo quan es torni a estar per sota, i en aquest cas haurà de sol·licitar-se dins dels tres mesos següents a l'endemà en què es modifiqui la quantia dels ingressos percebuts, ja que, en cas contrari, la pensió o prestació recuperada tindrà una retroactivitat màxima de tres mesos, a comptar des de la sol·licitud.

Amb la seva entrada en vigor, el conjunt de modificacions exposades seran aplicables a tots els procediments, o procediments tributaris en tramitació, sigui com sigui l'estat en què es trobin, a excepció de la modificació operada sobre la competència judicial, en tant els òrgans que ja estaven coneixent del procés hauran de continuar fins a la seva conclusió per sentència ferma.

Aquesta reforma legislativa garanteix i unifica procediments judicials en aquestes matèries i evita incerteses que fins al moment han estat afectant els drets dels orfes i òrfenes de mares mortes per violència de gènere, davant la dificultat amb la que es trobaven amb l'incompliment dels seus drets, i entre d´altres per a accedir a la seva herència.